عنوان گواهینامه هزینه ( تومان ) تراکنش
TÜV Deutsch 390000 ثبت درخواست
OXFORD EDU انگلستان 295000 ثبت درخواست
گواهینامه مشترک سازمان ملی استاندارد 199000 ثبت درخواست
ترجمه گواهی آموزشی با مهر دادگستری 270000 ثبت درخواست
ترجمه گواهی آموزشی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه 390000 ثبت درخواست
مدرک NOBEL سطح Professional 498000 ثبت درخواست
مدرک NOBEL آموزشی 280000 ثبت درخواست
مدرک WTG آموزشی 280000 ثبت درخواست
مدرک Technician WTG اتحادیه اروپا 498000 ثبت درخواست
مدرک high Level WTG اتحادیه اروپا 400000 ثبت درخواست
مدرک Professional WTG اتحادیه اروپا 498000 ثبت درخواست
عضویت حقیقی ایباما 95000 ثبت درخواست
عضویت حقوقی ایباما 195000 ثبت درخواست
گواهینامه فارسی بنیاد آموزش مجازی ایرانیان 120000 ثبت درخواست
گواهینامه لاتین بنیاد آموزش مجازی ایرانیان 120000 ثبت درخواست
درخواست تقدیرنامه از بنیاد آموزش مجازی ایرانیان 150000 ثبت درخواست
گواهینامه مشترک با سازمان فنی و حرفه ای 199000 ثبت درخواست
تندیس زرین سه ستاره 3000000 ثبت درخواست
مدال زرین WTG 3000000 ثبت درخواست